HAPPY NEW YEAR

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HD_tao_trang_rieng_tren_VIOLET.jpg Diem_moi_TS_2014.jpg Tin_hoc_CS_DH_CNTT.jpg Huyhieudoanchinhthucweb_21.jpg Bai_hat_truyen_thong_Doan_Hoi.jpg Huyen_doan_Hoang_Hoa.jpg Doan_TN1.jpg Goodmorning33.gif Haveagoodday.gif Z53ksljr.gif Goodmorning6.gif Goodmorning3.gif 121749xcitefungoodmorning.gif 391.gif 26gh6hdv.gif Yuri_gagarin_flight_video.flv Warmup_video.flv Xuan_Da_Ve.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Dự báo thời tiết

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  ĐỀ E - THI THỬ ĐH 2013 - CÀ MAU

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 15h:21' 26-06-2013
  Dung lượng: 67.5 KB
  Số lượt tải: 602
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GD & ĐT CÀ MAU
  TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI

  ĐỀ CHÍNH THỨC
  (5 trang)
  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013 - LẦN I
  Môn thi: TIẾNG ANH
  Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao nhận đề)

  
  
  
  
  Họ và tên thí sinh:

  ..........................................................
  Phòng thi:

  ...................
  Số báo danh:

  ................
  Mã đề:

  007
  
  

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

  1. A. shown B. flown C. grown D. crown
  2. A. complexion B. examination C. exaggerate D. exhibit
  3. A. accountant B. amount C. founding D. country
  4. A. missed B. laughed C. stopped D. closed
  5. A. criteria B. initiate C.certificate D. interactive

  Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
  6. I really think that apologising is ______________ you can do.
  A. not as much as B. a little C. the least D. as far as
  7. __________ you get used to the job, it won’t seem so bad.
  A. Since B. While C. Once D. As
  8. Oh bother, ___________ the bus I wanted to catch!
  A. wherever B. it’s left C. there goes D. owing to
  9. ___________ that military spending is extremely high.
  A. We are felt B. It feels C. It is felt D. We feel that it is
  10. ____________ of the brothers wants to give in. Both are as stubborn as mules.
  A. Both B. Either C. Neither D. Each
  11. Nobody’s got to stay late this evening, _________________ ?
  A. is it B. have they C. isn’t it D. don’t they
  12. “ Did you stay home last night?” “Yes, but I ___________ dancing.”
  A. would rather go B. would rather have gone C. would go D. would rather be going
  13. __________ didn’t you tell me that you felt too ill to work?
  A. Whoever B. Whatever C. However D. Why ever
  14. “Have you decided which you like best- the round table or the square table?”
  “Of the two, the round one is ____________ .”
  A. the nicest B. the nicer C. nicer D. a nice one
  15. I would rather you ____________ just at the moment.
  A. leave B. didn’t leave C. leaving D. to leave
  16. It was important that they __________ before the curtain went up last night.
  A. arrive B. have arrived C. must arrive D. had arrived
  17. “Was the test long?” “Yes, John is the only one ____________ it. ”
  A. to finish B. finished C. could finish D. has finished
  18. I’ll have to do overtime tonight, ____________ is very tiresome.
  A. which B. what C. that D. so
  19. He earns his living by ____________ old paintings.
  A. reviving B. restoring C. reforming D. replenishing
  20. To be a good short story writer one needs, among other things, a very _______ imagination.
  A. vivid B. living C. bright D. sparkling
  21. This book gives a brief ___________ of the history of the castle and details of the art collection in the main hall.
  A. outline B. reference C. article D. research

  22. I must take this watch to be repaired; it ___________ over twenty minutes a day.
  A. increases B. progresses C. accelerates D. gains
  23. If a bus doesn’t come, you can always flag ____________ a taxi.
   
  Gửi ý kiến

  Liên kết Trường - Phòng - Sở

  Trắc nghiệm sở thích khi chọn ngành học

  Toán lớp 11

  Trắc nghiệm Vật Lý lớp 12

  Phim hoạt hình Tom & Jerry