HAPPY NEW YEAR

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HD_tao_trang_rieng_tren_VIOLET.jpg Diem_moi_TS_2014.jpg Tin_hoc_CS_DH_CNTT.jpg Huyhieudoanchinhthucweb_21.jpg Bai_hat_truyen_thong_Doan_Hoi.jpg Huyen_doan_Hoang_Hoa.jpg Doan_TN1.jpg Goodmorning33.gif Haveagoodday.gif Z53ksljr.gif Goodmorning6.gif Goodmorning3.gif 121749xcitefungoodmorning.gif 391.gif 26gh6hdv.gif Yuri_gagarin_flight_video.flv Warmup_video.flv Xuan_Da_Ve.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Dự báo thời tiết

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  E 12 - TẬP HỌP 5 TESTS LÀM THÊM HK1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 08h:35' 20-08-2013
  Dung lượng: 136.0 KB
  Số lượt tải: 934
  Số lượt thích: 0 người
  TEST 1
  Choose the best answer
  1). "Would you like to have dinner with me?"
  A). Yes, I’d love to. B). Yes, it is. C). Yes, so do I. D). I`m very happy.
  2). The teacher told his students----------------laughing.
  A). would stop B). to stop C). stop D). stopped
  3). The boy ----------family is poor is very intelligent.
  A). who B). whom C). whose D). that
  4). English is thought-----------------in the world.
  A). the most popular language B). to be the most popular language .
  C). is the most popular language . D). to play the most popular language .
  5). Mary asked me----------------
  A). whether I would watch the football match on TV the day before.
  B). whether I watched the football match on TV the day before.
  C). If I had watch the football match on TV the day before.
  D). whether I had watched the football match on TV the day before .
  6). -----------I were you, I wouldn’t accept that job. .
  A). If B). unless C). When D). Even if
  7). If I had learned harder ,-------------.
  A). I wouldn’t failed the exam. B). I wouldn’t have failed the exam .
  C). I wouldn’t have passed the exam . D). I would have failed the exam .
  8). We have got plenty of time.---------------.
  A). We needn’t leave yet B). We needn’t to leave yet
  C). We needn’t leaving yet D) We need leave yet.
  9). --------------, the workers will stop working.
  A). Unless the working conditions are improved.
  B). If the working conditions are improved.
  C). Unless the working conditions are not improved.
  D). If not the working conditions are improved.
  10). She said that she had been doing her homework------------ 5 hours.
  A). since B). for C). about D). in
  11). Miss White sang very--------------at my birthday party last night.
  A). beautify B). beautiful C). beauty D). beautifully
  12). " I have passed my driving test."
  A). Do you? B). It is nice of you to say so.
  C). That is a good idea. D). Congratulations!
  13). We should warn the children------------to strangers.
  A). not to speak B). not to speaking C). to speak D). not speak
  14). "How do you do" "-------------"
  A). Yeah, Ok. B). How do you do? C). I`m well .Thank you. D). Not too bad.
  15). He -----------in London at the moment.
  A). studies B). will study C). has been studying D). is studying
  16). The flowers----------in a warm sunny place.
  A). should keep B). should kept C). should be keep D). should be kept
  17). Pick the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.
  A). think B). those C). there D). father
  18). Pick out the word that has the stress differently from that of the rest.
  A). application B). economics C). engineering D). psychology
  19). Pick the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.
  A). cost B). singular C). dictates D). pleasure
  20). Smoke, dirt and noise are all kinds of--------------.
  A). pollute B). pollution C). polluting D). pollutant
  21). "I`m terribly sorry, I am late,” said Mai
  A). Mai apologized to me for not being late B). Mai apologized me for being late
  C). Mai apologized to me for being late D). Mai apologizes to me for being late
  22). That man,---------- you met yesterday, is my uncle.
  A). whose B). which C). that D). whom
  23). Pick the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.
  A). kissed B). laughed C). closed D). stopped
  24). When my father was young, he -----------get up early to do the gardening.
  A). use to B). got used to C). used to D). is used to
  25). Despite of his old age , he works very hard.
  A B C D
  26). I enjoyed
   
  Gửi ý kiến

  Liên kết Trường - Phòng - Sở

  Trắc nghiệm sở thích khi chọn ngành học

  Toán lớp 11

  Trắc nghiệm Vật Lý lớp 12

  Phim hoạt hình Tom & Jerry