HAPPY NEW YEAR

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HD_tao_trang_rieng_tren_VIOLET.jpg Diem_moi_TS_2014.jpg Tin_hoc_CS_DH_CNTT.jpg Huyhieudoanchinhthucweb_21.jpg Bai_hat_truyen_thong_Doan_Hoi.jpg Huyen_doan_Hoang_Hoa.jpg Doan_TN1.jpg Goodmorning33.gif Haveagoodday.gif Z53ksljr.gif Goodmorning6.gif Goodmorning3.gif 121749xcitefungoodmorning.gif 391.gif 26gh6hdv.gif Yuri_gagarin_flight_video.flv Warmup_video.flv Xuan_Da_Ve.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Dự báo thời tiết

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  E 12 - TUYỂN 25 ĐỀ ÔN HKI

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 09h:10' 27-09-2013
  Dung lượng: 254.4 KB
  Số lượt tải: 1911
  Số lượt thích: 0 người
  Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
  A. any B. daddy C. cat D. chat
  A. talked B. passed C. called D. washed
  A. come B. something C. comb D. grow

  Choose the word that has the stress differently from that of the other words.
  A. company B. official C. Australia D. encounter
  A. knowledge B. bracket C. although D. neighbor
  A. hopelessness B. athletics C. resident D. tolerance

  Choose the best answer to complete the blank in each of the following sentences.
  This room__________since I was born.
  A. has been painted B. was painted C. painted D. has painted
  What__________ you__________if you __________a billionaire? –I would take a trip into space.
  A. will/do / are B. would/do / were C. can/do/was D. shall/do / are
  Have you seen the Titanic yet? _ No, I haven’t. I__________it next Saturday.
  A. would see B. will see C. am going to see D. see
  After__________dinner, I often watch TV.
  A. ate B. eat C. eaten D. eating
  Tom said that he __________his motorbike the day before.
  A. had lost B. lost C. has lost D. lose
  Do you believe__________God?
  A. at B. of C. about D. in
  Air and water are necessary__________us.
  A. of B. for C. with D. to
  The beautiful woman has a busy__________life.
  A. society B. socialize C. social D. socializing
  English has become the main language of__________.
  A. communication B. communicate C. communicant D. communicative
  Do you think doing the household chores is the__________of the women only?
  A. responsibly B. responsible C. responsibility D. responsive
  He did some odd jobs at home__________.
  A. disappointment B. disappointedly C. disappointed D. disappoint
  “I have bought you a toy. Happy birthday to you!” –“__________”
  A. What a lovely toy! Thanks. B. Have a nice day!
  C. The same to you! D. What a pity!
  “ Your hairstyle is terrific, Cindy” – “__________”
  A. It’s nice B. You’re welcome C. Not at all D. Thanks, Peter
  When students finish the secondary education, they have to take a(n)__________called GCSE.
  A. check B. examination C. interview D. test
  I spoke very slowly __________he didn’t understand English very well.
  A. to B. so that C. because D. so
  When being interviewed, you should concentrate on what the interviewer is saying or asking you.
  A. be related to B. express interest in C. be interested in D. pay attention to
  “ I’m going away tomorrow, mother.”_ Leo told his mother that__________away the__________.
  A. he was going / following day C. I was going / day after
  B. I’m going / day after D. he’s going / following day
  “ It was nice of you to give me the present. Thank you” Ben said to Mary.
  _Ben thanked Mary__________the present.
  A. of giving him C. for giving him
  B. it had been nice of her to give him D. that she had been nice to give him

  Shakespeare wrote “ Romeo and Juliet” in 1605.
  A. “ Romeo and Juliet” were written by Shakespeare in1605
  B. “ Romeo and Juliet” was written by Shakespeare in 1605.
  C. “ Romeo and Juliet” was written in 1605 by Shakespeare.
  D. “ Romeo and Juliet” were written in 1605 by Shakespeare
  The hurricane has totally destroyed the villages._ The villages__________by the hurricane.
  A. have been totally destroyed C. have totally been destroyed
  B. has been totally destroyed D. has totally been destroyed
  If you don’t work much harder, you won’t pass the exam.
  _ Unless you__________much harder, you__________the exam.
  A. work / will pass B. don’t work / will pass
  C. don’t work / won’t pass D. work / won’t pass
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Liên kết Trường - Phòng - Sở

  Trắc nghiệm sở thích khi chọn ngành học

  Toán lớp 11

  Trắc nghiệm Vật Lý lớp 12

  Phim hoạt hình Tom & Jerry