HAPPY NEW YEAR

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HD_tao_trang_rieng_tren_VIOLET.jpg Diem_moi_TS_2014.jpg Tin_hoc_CS_DH_CNTT.jpg Huyhieudoanchinhthucweb_21.jpg Bai_hat_truyen_thong_Doan_Hoi.jpg Huyen_doan_Hoang_Hoa.jpg Doan_TN1.jpg Goodmorning33.gif Haveagoodday.gif Z53ksljr.gif Goodmorning6.gif Goodmorning3.gif 121749xcitefungoodmorning.gif 391.gif 26gh6hdv.gif Yuri_gagarin_flight_video.flv Warmup_video.flv Xuan_Da_Ve.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Dự báo thời tiết

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  ĐỀ E - THI THỬ ĐH 2013 - CHUYÊN NGUYỄN HỤÊ - KEYS

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 15h:21' 26-06-2013
  Dung lượng: 64.0 KB
  Số lượt tải: 1036
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013
  MÔN TIẾNG ANH
  Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
  Đề có 6 trang, gồm 80 câu trắc nghiệm
  
  
  Mã đề thi 109
  
  Họ, tên thí sinh:..........................................................................
  Số báo danh:...............................................................................


  PART I: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.
  Question 1: A. eventually B. capacity C. altogether D. particular
  Question 2: A. appearance B. ambitious C. performance D. telephone
  Question 3:A. temptation B. property C. government D. beautiful
  Question 4:A. relation B. arrange C. summary D. eliminate
  Question 5: A. interview B. processor C. essential D. compliment
  PART II: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
  Question 6: To solve this problem, it is advisable _______ .
  A. a drastic measure to be adopted B. that to adopt a drastic measure
  C. that a drastic measure be adopted D. that a drastic measure is adopted
  Question 7:
  John. “Do you think that we should use public transportation to protect our environment?”
  Laura. “_______ ”.
  A. Yes, it`s an absurd idea B. There`s no doubt about it
  C. Of course not. You bet D. Well, that`s very surprising
  Question 8: A few animals sometimes fool their enemies _______ to be dead.
  A. have been appearing B. to be appearing
  C. to appear D. by appearing
  Question 9: On _______ he had won, he jumped for joy.
  A. he was told B. having told C. being told D. telling
  Question 10: The success of the party was mainly due to the presence of several_______ .
  A. celebrations B. celebrated C. celebrities D. celebrates
  Question 11: When a fire broke out in the Louvre, at least twenty _______ paintings were destroyed, including two by Picasso.
  A. worthless B. priceless C. valueless D. worthy
  Question 12: His brother refuses to even listen to anyone else`s point of view. He is very_______.
  A. open – minded B. kind – hearted C. narrow- minded D. absent - minded
  Question 13: In most_______ developed countries, up to 50% of_______ population enters higher education at some time in their lives.
  A. the/ ( B. (/ ( C. the/ a D. ( /the
  Question 14: What chemical is this? It`s _______ a horrible smell.
  A. giving over B. giving off C. giving down D. giving up
  Question 15: I have told you not to do it_______ .
  A. hundreds of times B. many hundred times
  C. hundred times D. a hundred times
  Question 16: Learning English isn`t so difficult once you_______ .
  A. get down to it B. get off it C. get on it D. get down with it
  Question 17: George wouldn`t have met Mary_______ to his brother`s graduation party.
  A. had he not gone B. hadn`t he gone
  C. if he has not gone D. if he shouldn`t have gone
  Question 18: Nowadays children would prefer history _______ in more practical ways.
  A. to be taught B. teach C. be taught D. to teach
  Question 19: John has a monthly bank _______ sent to him so that he knows how much there is in his account.
  A. statement B. overdraft C. cheque D. balance
  Question 20: Can you list the problems _______ poor and _______ countries?
  A. facing/ overpopulation B. facing/ overpopulated
  C. face/ overpopulated D. facing/ overpopulating
  Question 21: In a few hours, we_______ the test, and we’ll go home and rest.
  A. are finishing B. have finished C. will have finished D. will be finishing
  Question 22: The doctor gave the patient _______ examination to discover the cause of his collapse.
  A. a thorough B. an exact C. a universal D. a whole
  Question 23: I thought you said she was going away the next Sunday,_______ ?
  A. wasn`t she B. didn`t you C. didn`t I D. wasn`t it
  Question 24: _______ non-verbal language is _______ important aspect of
   
  Gửi ý kiến

  Liên kết Trường - Phòng - Sở

  Trắc nghiệm sở thích khi chọn ngành học

  Toán lớp 11

  Trắc nghiệm Vật Lý lớp 12

  Phim hoạt hình Tom & Jerry